1397/11/02 | |
  

 

 


  

[Atorpatdate] نظرات: 0 نمایش: 1683 تعداد امتیاز: 3   (Article Rating)

صدای خرد شدن استخوانهای صنعت را می شنوید؟صدای خرد شدن استخوانهای صنعت را می شنوید؟

خطاب به امام جمعه تکاب، حجت الاسلام محمدی

آینانیوز- سید اکبر موسوی؛ بنام دادارهستی که نظام وقوام جهان وامدارنگاه اوست
با چنین فرقه ی نسناس، یقین پاپوش است
اتهامی که به شخصیت شیطان خورده
دشتمان گرگ اگرداشت نمی نالیدم
نیمی ازگله ی مارا سگ چوپان خورده
جناب حاج آقامحمدی امام جمعه محترم شهرستان تکاب آیاصدای خردشدن استخوانهای صنعت وتولید را نمی شنوید که دربازار پوپولیستی و ره آورد بگم بگم های احمدی نژادی به صدا درآمد واکنون سالهاست دولت تدبیر وامید با هزارجان کندنی نمی تواند آنرا ازچاه ویل درآورد؟ آیا وضعیت بالینی ویا روبه موت واحتضار کارخانه داران وبنگاههای اقتصادی رامشاهده نمی کنید که قربانی سیاستهای قجری گردیده بود واگرنبود تدابیر حکیمانه آن رهبرفرزانه اکنون شاهد تعطیلی آن نیم بند صنایع دیگربودیم؟ کیست که ناله وزیرصنعت ومعدن را نشنود؟ دردمندانه می نالید ومرثیه می سرود که ایهاالناس! صنعت ایران نفس های آخررامی کشد...
وبازمثل همیشه اگرتوصیه ها ورهنمودهای عالمانه رهبری به داد تولیدگران وصنعتگران وکارآفرینان نمی رسید معلوم نبود کارگران این حوزه عظیم چه سرنوشتی پیدامی کردند. آیا مشکلات مجتمع تولید طلای زره شوران گوشهایتان رانیازرد که سالها قبل ازاین معاون محترم رئیس جمهور درمراسم افتتاح آن وعده تولید3هزارتن طلا درسال راداد ولی بعدازگذشت آن واقعه هنوزهم ازپرداخت به موقع حقوق کارگرانش بازمانده واین صنعت بلاصاحب هنوزهم مانند کودکانی که ازسراستیصال های های گریه می کنند می نالد؟ امروزه بخش خصوصی توانمند وکارآمد آبروی دولت ونظام است وبیش ازبیش به یاری وحمایت شما ومسئولین نیازمند.
باسلام وتحیات جناب آقای محمدی امام جمعه شهرم تکاب شاید پربیراه نباشد اگربگوییم مردم بلازده ومحنت خیز این سامان درطول تاریخ ازطومارنویسی وبیانیه های محفلی شبانه که عمدتا با اجرا وتئوریزه تنی چند ازمشاهیر مطرود که فرجام نیکی هم نیافته سوزدلها دیده اند وخسارتها متقبل شده اند سخنی به گزاف نگفته ایم.
طومارهایی که صرفا برای خوش خدمتی مسئولین استانی ویا مرکزنشینان با امضاها وتاییدیه های تکراری تاخورده وتنها چیزی که درآن سطوربصورت سمفونی غمگین به نسیان وعصیان آلوده گردیده ویرانی وبدبختی وفقر وبیکاری فرزندان همین شهروندان بوده که اوقاتشان راهمواره به سیاستهای پیش نوشته و وعده وعیدهای حسن صباحی گره زده اند. آنچه صفحات همین طومارها را برجسته ساخته تعریف وتمجید ازمخاطبی خاص! تامنفعتهای روگذر و زیرگذر فردی مستجاب الدعوه ی سلایق وعایدات بخشی نگری شود دراین مجال ازذکرجزئیات وزوایای تاریک ماضی چنین دست نوشته هایی پرهیز میکنم وخاطرمبارک رادردمندانه به عین صدروذیل نوشتارم معطوف میدارم.
جناب آقای محمدی، قطعا دامن شما ازچنین استشهادیه های محلی که درآن فقط به تعریف وثنا ازشما پرداخته شود، شما رابه عرش اعلی ببرد، برای مردم قابل پرستش نماید وازوجودتان فرشته ای بتراشد که تنها خواص قائل به درک ودیدنش باشند، مبراست؛ با این تصور ما مردم عادی نمی توانیم آنچه را که دروصفتان دراین طومارها آمده رویت کنیم ویقین داریم حضرتعالی هرجا با این قبیل کارها مواجه شدید و این امر برایتان متشبه شد که عده ای دارند در تعریف و وصف شما ازخود شما هم جلوترزده وازابوذر ابوذرتر شده اند عصبانی شده اخمها درهم فروکرده تا آنجا که چنین کهنه رقاصان شور را یا ازخود برانید وازآستانتان خلع ید نمایید.
نگذارید نگاه شما وآن شخصیت وموقعیت ممتاز معنویتان که برآمده ازآرمانهای نظام است توسط عده ای برای خوش رقصی درقالب کارهای سطحی وبی مایه به مصادره ی نامطلوب درآید که درآن وقت جفا به این جایگاه است.
تفسیر وبارمعنای نامتبلوری ازاین واژه ها زمانی به سیمای مردم شهر وکارگران وتولیدگران بیرحمانه چنگ میزند که جنس سخنان شما نیز برآمده ازذهن وافکار کسانی باشد که به انحا ء مختلف دراین شهر لویی جرگه هایی ترتیب داده وبه سیاق خود در ره آورد بازار مکاره ی دروغ وریا مدافعانی گشته اند که گویی مسایل زیست محیطی ومشکلات غامض وپیچیده معادن وصنعت واشتغال بصورت رسالتی فطری در ذم اینها واقع شده تا با توسل به این واژه های حساسیت زا آرامش را ازفضای کسب وکار گرفته و امنیت مشاغل کارگران دراین شهربه به ثمن بخسی فروخته شود.
شان اجل شما فراترازاین حرفهاست وارزش واعتبار ومنزلت وجایگاهتان درقلوب ملت بسی فراتر و فراختر از تصورات کند ذهنی آنهایی است که امروزه دفترشما را مامنی برای توجیه رفتارهای غیرقانونی برگزیده اند این مردم با همه کاستی ها به شما علاقه دارند شمارامی ستایند؛ ولی آقای محمدی انصاف بده آیا سزاوار است صدای شما وسخنان حتی درجمع خصوصی تان ناهماهنگ باقاطبه ی مردم وکارگران باشد؟ آیاسزاواراست کارگران بلازده ی این سامان پیامها وسیگنالهایی که ازجانب شما دریافت می کنند درراستای تضعیف کارآفرین وتخریب وتخطئه ی سایه های صنعت شهرباشد؟ پس درآن وقت نقش ارشادی ومولوی ومعنوی تان درکجای این پاردوکس واقع شده که کارفرما وکارگران درمواقع بحرانی بدان مراجعه نمایند؟ بااینکه انتقاد نقش مهمی درامر سازندگی ایفا می کند، ولی بعضی از انتقادهای تخریب‌گونه را می‌توان با توجه به «گرگ‌های» درون آدم‌ها تحلیل و جستجو کرد.
درشرایط فعلی ورکود حاکم براقتصاد نفتی ودرسالی که به تعبیررهبرفرزانه،«اقتصادمقاومتی» نام گرفته هرگونه رفتار وحرکات مسئولین درباب صنعت وتولید واشتغال می تواند بارمعنایی ومفهومی متفاوتی به جامعه متبادر کند، درراس آن سخنان نافذ وخطبه های آتشین شما و یا مباحثات وحرفهای کارشناسانه تان درجلسات ارباب رجوع یافعالان کارگری یا مدیران کارخانه ها ومعادن واصحاب خصوصی دراین شهرمیتواند اندک کورسوی امید رادر دلها زنده وسرمایه گذاران رابه تداوم راهشان امیدوارتر ومصمم سازد. لیکن انتساب القاب وعناوینی همچون بی دینی واستناد به تحریف وشایعات سایتها ورسانه های معاند درجهت تضعیف وتخطئه کارآفرینی که قریب به1000نفرحسب اسناد تامین اجتماعی بصورت مستقیم شاغل دارد نوعا جفا به واژه ی اقتصاد مقاومتی است.
بااینکه قوانین ومقررات جاری نه تنها تسهیل کننده تولید وخدمت رسانی نیستند بلکه خود، مانع بزرگی درزمینه رتق وفتق امور وکاروتولید هستند بااین شرایط ومشکلات ریشه ای درصنعت که درارگ سازمانی نظام حقوقی ایران هیچ دولتی نتوانسته ازپس حلاجی آن برآید و بنگاههای اقتصادی و کارخانه ها و صنایع باهمین قوانین سالها روی پای خودایستاده اند، چنین نگاه وسخنانی آن هم ازجانب عالی ترین مقام مذهبی شهرکه سخنش برمسئولین حاکمیتی هم حجت وفصل الخطاب است، مصیبت زاست .
شایسته است شما با تاسی به شیوه امیرالمومنین(ع) وروش حکومتداری آن حضرت آرامش خاطر وعدل وداد ببارآورید و راه را برای شناسایی وحذف پاراگرافهای مزاحم ومتناقص ومخل تولید بازنمایید نه اینکه با گزارشات نوعا غیرواقعی وناهمسوی کسانی که آسان ترازسایرین برایتان دسترسی دارند فضا را رادیکال تر وآن قلت آرامش را که برجامعه کارگری حاکم است سلب کنید و به اقتصاد مقاومتی جفا نمایید.درمباحث ادبیات هرسخن منطوق ومفهومی دارد و منطوق کلام بزرگان بارمعنای مفهوم سنگینی به اذهان عمومی متبادر می کند.
مخلص کلام ازطرف ملت وکارگران برشما وشخص فرماندار ومسئولین استانی تا ملوک التهرانی های مرتبط با صنعت واشتغال فرض است به تعبیر رهبرفرزانه پنجره واحدی را برای خدمات رسانی به کارآفرینان وصنعتگران بازکنید تافضای کسب وکارواشتغال وتولید با تشویق صاحبان سرمایه بهبود یابد و کارگران ومسئولان ومتخصصان مخاطب این نوشته بیش ازاین متاثر ازکارها واقدامات غیر قانونی نگردند.
خدا کند جاده بستن ها وتوقف کامیونها وتعطیلی کارخانه ومعادن این شهر بیش ازاین متاثرازاقدامات عوامل انسانی نباشد ومسئولین هم باقاطعیت راه را برای هرگونه رفتارهای ناهنجارسد نمایند درغیراین صورت ودرصورت تداوم اقدامات خودسر، معاش واشتغال مجتمع فرآوری پویازرکان آقدره روبه احتضار گزارده که درآن وقت نوشداروی بعدازمرگ سهراب هم به کار آید. اگر شهروندان روشن‌بین و سختگیر وقانونمدارنباشیم، سیاست‌مدارانی بلندمرتبه نخواهیم داشت دشتمان گرگ اگر داشت ، نمی نالیدم/ نیمی از گلّه ی ما را سگِ چوپان خورده!
ایام بکام.اراتمندشما.

کد: 1561096
گروه: مقالات, صنعت و معدن, اخبار مهم
TAGS : تکاب, امام جمعه, معدن, اقتصاد, صنعت, تولید, عبدالله محمدی

مطالب مرتبط :
حضرت آقای قریشی! نماز جمعه این هفته را در میاندوآب اقامه کنید! آینانیوز- حامد عطائی؛ مساله «آب» بحران جهانی است. ایران از اقلیم نیمه بیابانی در حال تبدیل شدن به بیابان کامل است. این واقعیت شاید از دید بسیاری از مر...
نامه یک حقوقدان و مدرس دانشگاه : اکنون فرصت خدمت و مهرورزی است مردمان عزیز و نجیب شهرستانهای میاندوآب ،شاهیندژ و تکاب استشمام رایحه ملطف انتصار گفتمان ادب،مهرورزی،تحمل مخالف،حفظ حرمت رقیب،رعایت قواعد رقابت ،قانون...
تجلیل اتاق بازرگانی اورمیه از خبرنگاران فعال بخش اقتصاد Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA ...
دعوت نمایندگان اورمیه و استاندار سابق آذربایجان غربی به مناظره رئیس هیات امناء شهرک صنعتی فاز3 اورمیه با نگارش و ارسال نامه ای به دوتن از نمایندگان مردم اورمیه در مجلس شورای اسلامی و نیز استاندار سابق آذربایجان غر...
ماجرای پیامک قاضی پور به معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت «به تلفن جواب ندادن علامت چیست؟ چرا در زمان مدیریت شما یه دفعه رتبه شهرکهای صنعتی آ.غ از دهک اول به دهک سوم رفت؟ در تعطیلی کارخانجات شهرکهای صنعتی چند...

امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام و نام خانوادگی (الزامی)

Email (not required)

وب سایت

Enter the code shown above:

  

  جستجو در اخبار   

Copyright 2015 www.ainanews.com